خرید پروژه تخمین یک تابع با استفاده از شبکه ANFIS

نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۴۷)پروژه پیاده سازی شده  تخمین یک تابع با استفاده از شبکه  ANFIS نحوه ارتباط بین منطق فازی و شبکه عصبی باعث بوجود آمدن انواع مختلفی از سیستم‌ها شده است. بسیاری بر این باورند که اطلاق کلمه نوروفازی به تمامی این ترکیبات، درست نمی‌باشد؛ چراکه برخی از این ترکیبات ارتباطی تکمیلی با [...]