خرید پروژه پیاده سازی درخت تصمیم در متلب

نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۰۷) پیاده سازی روش درخت تصمیم برای دسته بندی محیط پیاده سازی : متلب خلاصه: ساختار درخت تصمیم در یادگیری ماشین، یک مدل پیش بینی کننده می باشد که حقایق مشاهده شده در مورد یک پدیده را به استنتاج هایی در مورد مقدار هدف آن پدیده نقش می کند. تکنیک یادگیری [...]