خرید پروژه پیاده سازی روش KNN در متلب

نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۰۸) پیاده سازی روش KNN در متلب محیط پیاده سازی : متلب خلاصه: k-NN ساده ترین و متداولترین روش برپایه یادگیری نمونه است. در این روش فرض میشود که تمام نمونه ها نقاطی در فضای n بعدی حقیقی هستند و همسایه ها برمبنای فواصل اقلیدسی استاندارد تعیین میشوند. مراد ازkتعداد همسایه [...]