ویژگی های تکامل یافته DNA برای دسته بندی دنباله ای متناسب با آنها

بعد از سال ۱۸۸۶ در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد، که موجودات زنده دارای فاکتورهای ارثی اند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگری انتقال میابند. در این قسمت اولین گام توسط میشر Miescher برداشته شده بود، که در سال ۱۹۶۹ نو کلییک اسید Nucleic Acid را در هسته کشف [...]