لیست پروژه های قابل انجام

ردیف عنوان پروژه زمینه کاری یا زبان مورداستفاده ۱ بررسی پدیده آشوب در سیستمهای غیر خطی شبکه های عصبی ۲  بررسی و شبیه سازی مدل ادراک گر(perceptron) شبکه های عصبی ۳ تحلیل شبکه های پیوسته زمان بااستفاده از الگوی تعلیم adaline شبکه های عصبی ۴ تحلیل شبکه های پیوسته زمان بااستفاده از الگوی تعلیم LMS [...]