پروفسور لطفی زاده

"تئوری مجموعه های فازی گامی برای نزدیک شدن بین قطعیت در مسائل کلاسیک ریاضیات و عدم قطعیت فراگیر در جهان واقع است. این نزدیکی در نتیجه تمایل بی حد و حصر بشر برای درک بهتر فرآیند های فکری و شناختی است."