پرسپترون ساده برای طبقه بندی الگویی

  خروجی در این پرسپترون ساده یک بردار دودویی می باشد .آن بردار به عنوان سیگنال ورودی به واحد خروجی در بخشهای که در ادامه وجود دارند تلقی می شود . از آنجایی که فقط امکان تنظیم وزنها از واحد های مرتبط به واحدهای خروجی وجود دارد ما بررسی خود را به بخش تک لایه [...]