دادگان صوتی هجاهای فارسی

    Acoustic Database of Persian Syllables   ۱ـ مقدمه برنامه‌های رایانه‌ای بازسازی گفتار (تبدیل نوشتار به گفتار: TTS) با این هدف طراحی می‌شوند که بتوانند نوشتار را به گفتار تبدیل کنند. نزدیکتر کردن گفتار بازسازی‌شده به گفتار طبیعی آرمانی هدف پژوهشگران در بازسازی گفتار به حساب می‌آید. برنامه‌های تولید گفتار به دو گروه تعاملی [...]