پایگاه داده های عاطفی گفتار در متلب

  یک موضوع مهم که در یک بازیابی کننده عاطفی گفتار باید مورد توجه قرار گیرد میزان طبیعی بودن پایگاه داده استفاده شده برای ارزیابی کارایی اش است.اگر یک پایگاه داده با کیفیت پایین استفاده شود,نتایج نادرست ممکن است حاصل شود. علاوه بر آن, طراحی پایگاه داده برای عمل طبقه بندی مورد نظر بسیار حائز [...]