محاسبه فاصله زمانی در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم x = rand(800000, 1); t1 = tic; fft(x); toc(t1) % Recommended Elapsed time is 0.097665 seconds. t = clock; fft(x); etime(clock, t) ans = ۰٫۱۲۵۰ در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید