دستگاه های طبقه بندی خطی

طبقه بندی خطی یکی از روشهای بازشناسی الگو است که در مبحث شبکه های عصبی دائماً با آن روبه رو می شویم .ابتدا توضیح مختصری در مورد دستگاههای طبقه بندی خطی ارائه می دهیم و کاربرد آنها را در بازشناسی الگو بررسی می کنیم. سپس سعی می کنیم مسئله جدایی پذیری غیر خطی را حل [...]