حلقه تکرار برای اجرای موازی در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم matlabpool(3) parfor i=1:3, c(:,i) = eig(rand(1000)); end در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید