دانلود کد رایگان

/Tag: دانلود کد رایگان

دانلود کد آماده Multivariate Normal Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید mu = [0 0]; Sigma = [.25 .3; .3 1]; x1 = -3:.2:3; x2 = -3:.2:3; [X1,X2] = meshgrid(x1,x2); F = mvnpdf([X1(:) X2(:)],mu,Sigma); F = reshape(F,length(x2),length(x1)); surf(x1,x2,F); caxis([min(F(:))-.5*range(F(:)),max(F(:))]); axis([-3 3 -3 3 0 .4]) xlabel('x1'); ylabel('x2'); zlabel('Probability Density'); در [...]

آموزش کد نویسی Extreme Value Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید xMinima = min(randn(1000,500), [], 2); paramEstsMinima = evfit(xMinima); y = linspace(-5,-1.5,1001); hist(xMinima,-4.75:.25:-1.75); p = evpdf(y,paramEstsMinima(1),paramEstsMinima(2)); line(y,.25*length(xMinima)*p,'color','r') در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی