دانلود کد آماده Multivariate Normal Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید mu = [0 0]; Sigma = [.25 .3; .3 1]; x1 = -3:.2:3; x2 = -3:.2:3; [X1,X2] = meshgrid(x1,x2); F = mvnpdf([X1(:) X2(:)],mu,Sigma); F = reshape(F,length(x2),length(x1)); surf(x1,x2,F); caxis([min(F(:))-.5*range(F(:)),max(F(:))]); axis([-3 3 -3 3 0 .4]) xlabel('x1'); ylabel('x2'); zlabel('Probability Density'); در [...]