رسم یک تابع در یک محدوده خاص متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم fnch = @tanh; fplot(fnch,[-2 2]) در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید