خصوصیات منطق فازی

مهمترین خصوصیات منطق فازی آمده است: در منطق فازی، استدلال دقیق یا منطق معمولی حالت خاصی از استدلال تقریبی است. هر سیستم منطقی قابل تبدیل به منطق فازی است. در منطق فازی، دانش به عنوان مجموعه ای از محدودیت های فازی یا انعطاف پذیر روی متغیر ها در نظر گرفته می شود. استنتاج به عنوان [...]