آموزش کد نویسی Student’s t Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید x = -5:0.1:5; y = tpdf(x,5); z = normpdf(x,0,1); plot(x,y,'-',x,z,'-.') در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید