آشنایی با جعبه ابزار Control System متلب

جعبه ابزار  سیستم کنترل الگوریتم های  صنعتی استاندارد و ابزاری برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک، طراحی  سیستم های کنترل خطی تنظیم و تنظیم این سیستم ها ارائه می کند شما می توانید از سیستم خود را به عنوان یک تابع انتقال، حالت فضا، قطب صفر دست آوردن، و یا مدل فرکانس پاسخ را استفاده کنید.ابزار [...]