کار با جعبه ابزار منطق فازی در متلب

برای استفاده از جعبه ابزار منطق فازی متلب با وارد کردن دستور fuzzy این جعبه ابزار باز خواهد شد. برای طراحی سیستم فازی سوگینو از مسیر file>new fis>sugino یک سیستم فازی سوگینو باز می­کنیم و بعد از این مرحله با توجه به اطلاعات داده شده در مسئله توابع عضویت مربوط به ورودی را در سیستم [...]