توپولوژی های شبکه و خصوصیات

در نگرش کمی به توپولوژی ها و ساختارهای شبکه براساس توابع اتصالات درونی هر واحد، می توانیم مفاهیم چندی را مشخص کنیم: شبکه های بازگشتی شبکه های غیر بازگشتی شبکه های لایه لایه ، متوالی یا سایر ساختارهای شبکه ای متشابه ساختارهای به هم پیوسته رقابتی گونه های ۱و۲ متقابلاً مجزا هستند؛ با این وجود، [...]