کد آماده توزیع گاما در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید x = gaminv((0.005:0.01:0.995),100,10); y = gampdf(x,100,10); y1 = normpdf(x,1000,100); plot(x,y,'-',x,y1,'-.') در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید