ضرب کردن چندجمله‏ای‏ در هم matlab

برای استفاده از این دستور به شکل زیر عمل می کنیم. w = conv(u,v)