توابع کاربردی در متلب

حروف از پیش تعیین شده در نرم افزارMATLABیک سری از حروف می باشند که از پیش تعریف شده می باشند و اگر کاربر آنها را تغییر دهد، ممکن است که ادامه ی برنامه با مشکلاتی روبرو شود. این حروف به شرح زیر می باشند: eps: کوچکترین عدد بزرگتر از صفر iوj: عدد موهومی (رادیکال منفی [...]