دستورهای جعبه ابزار سیستم‏های کنترلی در نرم افزار مطلب

محاسبه قدرمطلق. abs محاسبه ماتریس k از روی جاگذاری قطبهای A-BK در مکان مورد نظر. acker تنظیم کردن مقیاس شکل یا نمودار موجود. axis فرکانس پهنای باند را می‏دهد. bandwidth رسم دیاگرام بود. bode تبدیل سیستم‏های پیوسته به سیستم‏های گسسته با روش zoh. c2dm محاسبه تحقق‏های استاندارد (کانویکال) در فضای حالت. canon پاک کردن نمودار [...]