کد رایگان نحوه تعریف کلاس در متلب

برای استفاده از این کلاس در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید ClassName = class(object) obj = class(s,'class_name') obj = class(s,'class_name',parent1,parent2,...) obj = class(struct([]),'class_name',parent1,parent2,...) obj_struct = class(struct_array,'class_name',parent_array) در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید