تعریف شبکه های عصبی

آنچه در ادامه عنوان می گردد، تعریف عملی و تاحدی عمومی از ابزاری است که بعداً آن را مطالعه خواهیم کرد. در قسمت های باقیمانده کتاب، این تعریف تصحیح و تخصصی خواهد گردید. شبکه های عصبی مصنوعی، ساختاری(شبکه ای) است متشکل ازتعدادی واحد(نرون های مصنوعی) که در داخل شبکه به هم وصل شده اند. هر [...]