تعریف بازشناسی الگو

  هدف اصلی بازشناسی الگوها طبقه‌بندی است. بازشناسی الگوها را می توان به دو مرحله تقسیم کرد. اول مرحله استخراج مشخصه‌ها و دوم مرحله طبقه‌بندی . بازشناسایی الگو مشخصه به معنی کمیتی است که برای طبقه‌بندی طرح اندازه‌گیری می شود. مثلاً اگر مسأله شناسایی متون را دوباره در نظر بگیریم، برا ی تشخیص [...]