روش های تصدیق هویت

الف – از طریق دارایی ها در این روش مدعی از طریق داشتن یک شی ای مجاز شمرده می شود. مثل کلید، کارت مغناطیسی، کارت هوشمند یاکارت نوری نمونه آن کارت های مورد استفاده در سلف ها می باشد. ب – از طریق دانش در این روش شناسایی کننده اطلاعاتی در مورد هویت مدعی دارد [...]