انواع روش های تشخیص نرم افزارهای مضر/بداندیش

در مباحث مهندسی معکوس برای تحلیل برنامه ها از دو روش ایستا و پویا استفاده می شود، لذا برای شناسایی ملوارها می توان از تحلیل ملوار با هر کدام از این روش ها یا ترکیب آن دو کمک گرفت. این دو روش هر کدام در جای خود مزایایی و معایبی دارند.با تحلیل استاتیک یک ملور را [...]