خرید پروژه تشخیص لبه با فازی

نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۱۹) پیاده سازی پروژه  تشخیص لبه با فازی محیط پیاده سازی : متلب خلاصه: هدف آشکارسازی لبه نشان‌گذاری نقاطی از یک تصویر است که در آنها شدت روشنایی به تندی تغییر می‌کند. تغییرات تند در خصوصیات تصویر معمولاً نمایندهٔ رویدادهای مهم و تغییرات در خصوصیات محیط هستند. شناسایی لبه یک محدودهٔ [...]