تشخیص تعداد خانه های پر نشده

تشخیص تعداد خانه های پر نشده