سیستم های تشخیص هویت بیومتریک

تشخیص هویت بیومتریک تا چه اندازه امن و قابل اعتماد است؟ کامپیوترها می توانند ما را از طریق چهره، صدا و اثر انگشت شناسایی کنند، اما آیا می توان خود را به جای دیگری وانمود کرد؟ تشخیص چهره می تواند به جای اسم رمز به کار رود، اما اگر یک مزاحم از ماسک اسفاده کند، [...]