بدست آوردن ترانهاده در متلب

برای محاسبه ترانهاده در متلب از دستور زیر استفاده می کنیم b = transpose(a)