تثبیت کننده تصویر دیجیتال

هرکس که با یک دوربین فیلم‌برداری کار کرده باشد، می‌داند که فیلمبرداری بدون لرزش دست کار مشکلی است، برای تصحیح خطای ناشی از لرزش دست نوع جدیدی از دوربین‌ها به بازار عرضه شده است، برای تصحیح خطای ناشی از لرزش دست این نوع دوربین‌ها که براساس سیستم‌های فازی می‌باشند تثبیت کننده تصویر دیجیتال نامیده شده‌اند. [...]