تبدیل سیمبل به عدد اعشاری در متلب

تبدیل سیمبل به عدد اعشاری در متلب