تابع polygonal در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم از این تابع برای رسم نقاط داخل یک چند ضلعی استفاده می کنند. L = linspace(0,2.*pi,6); xv = cos(L)';yv = sin(L)'; xv = [xv ; xv(1)]; yv = [yv ; yv(1)]; x = randn(250,1); y = randn(250,1); in = inpolygon(x,y,xv,yv); [...]