آموزش کار با تابع های rand و ones در متلب

در زیر می توانید عملکرد این دو تابع را با ذکر مثال مشاده فرمایید A = ones(2, 5) * 6; % 2-by-5 matrix of 6's B = rand(3, 5); % 3-by-5 matrix of random values C = [A; B] % Vertically concatenate A and B C = ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ [...]