تابع قدرمطلق در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم t = (0:99)/100; % Time vector x = sin(2*pi*15*t) + sin(2*pi*40*t); % Signal y = fft(x); % DFT of x m = abs(y); % Magnitude m=m(1:51); % Unique magnitudes در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه [...]