تابع توزیع یکنواخت در متلب

ایجاد یک ماتریس ۳×۴  از اعداد تصادفی که دارای توزیع یکنواخت بین ۰ تا ۱ می­باشند: A=rand(3,4)