مفهوم بیومتریک

از کلید برای ورود به خانه یا اتومبیل خود استفاده می کنید، با نام کاربری ۱ و کلمه ورود ۲ وارد کامپیوتر شخصی تان میشوید و احتمالاً تاکنون اضطراب ناشی از گم شدن کلید و یا فراموش کردن کلمه رمز را تجربه کردید .اگر کلیدتان را گم کنیدو یا کلمه رمز را روی یک تکه [...]