بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از منطق فازی

شبیه سازی در متلب