تابع magic در matlab

در زیر مثالی از عملکرد این تابع می توانید مشاده فرمایید A = magic(5) A = ۱۷ ۲۴ ۱ ۸ ۱۵ ۲۳ ۵ ۷ ۱۴ ۱۶ ۴ ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۲ ۱۰ ۱۲ ۱۹ ۲۱ ۳ ۱۱ ۱۸ ۲۵ ۲ ۹