برنامه نویسی به زبان متلب

/Tag: برنامه نویسی به زبان متلب

تابع magic در matlab

در زیر مثالی از عملکرد این تابع می توانید مشاده فرمایید A = magic(5) A = ۱۷ ۲۴ ۱ ۸ ۱۵ ۲۳ ۵ ۷ ۱۴ ۱۶ ۴ ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۲ ۱۰ ۱۲ ۱۹ ۲۱ ۳ ۱۱ ۱۸ ۲۵ ۲ ۹

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی