انواع بازی ها در نظریه بازی

انواع بازی را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد : ۱- بازی با مجموع صفر : در این بازی سود یک بازیگر معادل زیان بازیگر دیگر است . ۲- بازی با مجموع غیر صفر : در این بازی تصمیمات یک بازیگر ممکن است به نفع همه بازیگران تمام شود . ۳- بازی تعاونی [...]