محاسبه انرژی سیگنال در متلب

محاسبه انرژی سیگنال در متلب