انبار داده Data Warehouse

انبار داده: Data Warehouse (DWH) سیستمی است که عمل تلفیق درآن انجام می گیرد.قابل تغییر نیست. به مدیران در گرفتن تصمیم گیری بهتر کمک می کنند. در این سیستم چند خاصیت وجود دارد؟ ۱- به مسائل به خصوصی درجنبه استراتژیک می پردازد.(مشتریان،محصولات) ۲- پس از ورود اعداد به سیستم می توان اعداد را خانه تکانی [...]