الگوریتم پرسپترون چند لایه‌ای

الگوریتم پرسپترون چند لایه‌ای که از قاعده آموزش پس انتشار استفاده می‌کند در زیر شرح داده شده است . این الگوریتم به توابع غیر خطی نیاز دارد که به طور پیوسته قابل مشتق‌گیری باشند . به عبارت دیگر توابع باید هموار باشند . ما استفاده از تابع قابل مشتق‌گیری باشند . به عبارت دیگر توابع [...]