الگوریتم فراگیری پرسپترون

روش فراگیری که در بالا شرح داده شد را می‌توان به صورت الگوریتم زیر نشان داد . این الگوریتم را می‌توان برای ساختن شبکه‌های پرسپترون در کامپیوترها با هر زبان برنامه‌نویسی کد نمود . الگوریتم فراگیری پرسپترون ۱- ضرایب ومقادیر اولیه آستانه را تعیین کنید . را به عنوان ضریب وزنی ورودی i در زمان [...]