اتوماتاي تصادفي

/Tag: اتوماتاي تصادفي

اتوماتای تصادفی چیست

یک اتوماتای تصادفی بصورت پنج‌تایی تعریف می‌شود که تعداد اقدامهای اتوماتا، تعداد اقدامهای اتوماتا، مجموعه اقدامهای اتوماتا، مجموعه ورودیهای اتوماتا، تابع تولید وضعیت جدید، تابع خروجی که وضعیت فعلی را به خروجی بعدی نگاشت می‌کند و مجموعه وضعیتهای داخلی اتوماتا در لحظه n، می‌باشند. مجموعه شامل خروجیهای (اقدامهای) اتوماتا است که اتوماتا در هر گام [...]

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی