اتوماتای تصادفی چیست

یک اتوماتای تصادفی بصورت پنج‌تایی تعریف می‌شود که تعداد اقدامهای اتوماتا، تعداد اقدامهای اتوماتا، مجموعه اقدامهای اتوماتا، مجموعه ورودیهای اتوماتا، تابع تولید وضعیت جدید، تابع خروجی که وضعیت فعلی را به خروجی بعدی نگاشت می‌کند و مجموعه وضعیتهای داخلی اتوماتا در لحظه n، می‌باشند. مجموعه شامل خروجیهای (اقدامهای) اتوماتا است که اتوماتا در هر گام [...]