بدست آوردن ابعاد ماتریس در متلب

تابع زیر ابعاد یک ماتریس را بر می گرداند n = ndims(A)