آموزش استفاده از دستور switch/case/otherwise در متلب

این دستور نیز یک دستور شرطی می باشد. که زمانی که شما برای یک شرط حالت های مختلفی داشتید از این دستور استفاده می فرمایید به مثال زیر توجه فرمایید. mynumber = input('Enter a number:'); switch mynumber case -1 disp('negative one'); case 0 disp('zero'); case 1 disp('positive one'); otherwise disp('other value'); end